Historie fotbalového klubu
Tatran Halenkov
1944 - 2014

Upřímný dík a uznání patří všem hráčům, funkcionářům, členům a příznivcům, kteří věnovali naší tělovýchově svůj volný čas, kteří se nezištně a obětavě podíleli na rozvoji halenkovské kopané, nedali se odradit dílčími neúspěchy a vedli i v dobách pro činnost oddílu kopané těžkých.

http://www.tatranhalenkov.cz

Založení organizované kopané v Halenkově

První nesmělé počátky kopané v Halenkově spadají do druhé poloviny 30. let. po roce 1935, kdy po velkém úspěchu československé kopané na mistrovství světa v roce 1934 v italském Římě. Kde naši „zlatí hoši“ získali pro ČSR stříbrné medaile za 2. místo, začal se u nás projevovat zvýšený zájem o tento sport. V tehdejších tělovýchovných jednotách SOKOL a OREL však zájem o kopanou nebyl, přednost byla dávána základní tělovýchově, dále nanejvýš volejbalu a turistice. Nezbývalo tudíž nic jiného, než prohánět toho 'kulatého blázna' - jak bylo lidově kopané říkáno na místech. kde to občané dovolili. Šlo zejména o louky za Lidovým domem.

Tam bylo vybudováno menší provizorní hřiště, postaveny dvě branky, a tak mohla řada mladých nadšenců holdovat začínajícímu sportovnímu oboru. Vše se však dělo za velmi provizorních podmínek, bez potřebného materiálního vybavení, na druhé straně s nesmírnou obětavostí a mladickým elánem.

A tak tehdejší mladí počali zkoušet a učit se fotbalovým začátkům, navykat si na ovládání míčové techniky a organizaci hry. Postupem času se snažili změřit své síly S kluky ze sousedních vesnic, kde kopaná měla větší tradici. Na zápasy se jezdívalo zásadně na jízdních kolech, hrálo se v oblečení, jaké kdołmèl. Můžeme říci, že to byly opravdu pionýrské začátky tohoto sportu u nás.

Ze strany místních obecních činitelů a ostatních občanů, na jejichž pozemcích bylo vybudováno hřiště, byl projevován malý zájem o soustavný rozvoj tohoto sportu, a tak teprve Začínající činnost kopané trvala do poloviny roku 1938, kdy došlo k jejímu zastavení. Přispěly k tomu nemalou měrou i tragické události Mnichova a 15. březen 1939, kdy navíc vlast ztratila svou státní svrchovanost a svobodu nacistickou okupací. Veškerý kulturní a společenský život v obci ustrnul. Mladí lidé, kterým je vlastní chuť a láska k pohybu, neměli najednou možnost vyžití ani v tělovýchovných jednotách Sokol nebo Orel, poněvadž jejich činnost byla okupanty zakázána.

První mužstvo SK Thonet Halenkov

Nedostatek vhodné společenské zábavy vedl tehdejší mládež, pracující převážně u firmy V. Thonet a spol. - dřevozávody Halenkov, dále na velkostatku Thonet a na vojenském objektu aby svou mladickou energii vybíjeli hraním kopané pouze na malém volejbalovém hřišti naproti závodu nebo na 'pasínku' Orságovy pily u řeky Bečvy, kde však terén a kamenitý povrch hrací plochy připomínal více kamenolom než fotbalové hřiště. To byly jediné možnosti. které mládež měla. aby ve volném čase mohla hrát oblíbenou kopanou.

Počátkem roku 1944 se ustavil asi patnáctičlenný hráčský kolektiv, který si dal za cíl, že bude hrát kopanou nejen pro své potěšení, ale že se pokusí změřit své síly S fotbalovými mužstvy vedlejších obcí. kde již organizovaná kopaná existovala. A tak došlo ve druhé polovině května 1944 k utkání s tehdejší SK Karolinina Huť. Převážná většina hráčského kolektivu pracovala ve fabrice V. Thonet, a proto bylo rozhodnuto, že mužstvo nastoupí pod názvem SK Thonet Halenkov. Příprava na toto utkání byla tajná. bez vědomí pana Thoneta a ostatních vedoucích pracovníků fabriky. Utkání skončilo výsledkem 4:0 pro SK Karolininu Huť. Hráči i fandové nedělali z výsledku žádnou tragédii a považovali výsledek za odpovídající hráčské úrovni obou mužstev.

Horší to však bylo druhý den ve fabrice. Pan továrník Thonet se nějakým způsobem dověděl jak utkání skončilo. To, že se vysoko prohrálo, ho ani nemrzelo. Velice se však rozhněval nad tím, jak si hráči dovolili hrát pod hlavičkou jeho fabriky, aniž by to on jako 'šéf' věděl. Považoval to za svou ostudu. Tehdejší iniciátoři tohoto utkání byli předvolání na 'koberec', bylo jim tvrdě vytknuto, aby si po druhé nedovolili hazardovat se jménem jeho firmy. Na omluvu hráčů, že výsledek by mohl být možná lepší, pokud by bylo kde trénovat, rozhodl pan továrník Thonet na základě přímluvy Svých vedoucích úředníků pánů Kaduly, Hofrichtera, Ondry a zástupce dělníků pana Kopeckého. že dává na tréninkovou přípravu k dispozici svůj pozemek - louku naproti fabriky. Tím byly vytvořeny podmínky pro budování hřiště S hrací plochou 100 x 45 ıˇn, později rozšířené na 100 x 52 m.

Vybudování prnvího hřiště

Taková je historie vzniku halenkovské kopané, taková je historie vybudování hřiště, které více jak 40 let sloužilo postupnému rozvoji tohoto populárního sportu. Nebýt tohoto utkání s Karolininou Hutí, kdoví kdy a za jakých okolností by se halenkovská kopaná zrodila. První oficiální utkání bylo sehráno s mužstvem SK Slavia Nový Hrozenkov dne 2. 7. 1944 s výsledkem 2:0 pro SK Thonet Halenkov. Mužstvo hrálo v této sestavě: V brance Kovář, obrana Kocurek V. - Bok, záloha Hrbáček – Kopťák - Kopecký P., útok Mrkáček - Himmer L. - Drga - Kupčík - Zajíček. Tento Zápas považuje naše TJ i Ostatní veřejnost za základ organizované činnosti a také rok Založení 1944 vzpomíná. Vlivem válečných událostí, zejména v druhé polovině roku 1944, však byla sportovní činnost fotbalového oddílu velmi omezena.

Je třeba uvést, že od samého začátku organizované kopané scházelo mužstvu základní vybavení, jako dresy, kopačky a pod. Hráči hrávali ve vlastních košilích, obarvených na modro, S vyšitým znakem TH. Jako kopačky převážně sloužily obyčejné 'komisňáky', upravené pro kopanou nabitím kožených štuplíků. Kritický nedostatek rekvizit trval i po roce 1945, jak o tom svědčí dochovaná dokumentace našich žádostí O poskytnutí pomoci u různých klubů l. ligy a podobně.Co však je třeba velmi ocenit, je ohromná chuť a nesmírný zápal všech hráčů, kteří i přes zmíněné problémy by Snad dali i duši za to, aby mohli kopanou hrát. S odstupem časů, kdy se pro hru kopané vytvořily naprosto jiné podmínky, stojí dřívější postoj hráčů mnohdy v ostrém protikladu s chováním dnešní mladé generace.

Po osvobození naší vlasti v roce 1945 řada hráčů Z mužstva odešla, bud se odstěhovali Z obce nebo nastoupili vojenskou presenční službu. Mužstvo se stále potýkalo S naprostým nedostatkem hráčů a byly doby, zejména v létech 1947 - 1950, kdy hráli v mužstvu pouze 4 Halenkovjané a ostatní, jak jim tehdy bylo říkáno 'cizinecká legie', byli hráči ze Vsetína a Z jiných sousedních obcí, kteří pomohli udržet činnost kopané do doby, než byly vychovány vlastní hráčské kádry. V rámci reorganizace tělovýchovného hnutí počátkem padesátých let byla TJ zařazena do Dobrovolné tělovýchovné organizace TATRAN. Od té doby neseme název Tatran Halenkov.

Z hlediska sportovní výkonnosti musíme konstatovat, že oddíl kopané od Svého založení se v kategorii mužů účastnil výhradně soutěží v rámci okresu Vsetín, převážně ve III. a IV. třídě, i když v některých letech byly podmínky a předpoklady hrát i vyšší soutěž. Příčinou byl někdy nedostatek hráčů lepší výkonnosti, jindy chybělo i trochu toho sportovního štěstí.

Výstavba nového sportovního areálu TJ Tatran Halenkov

Zásadní obrat nastal v soutěžním období 1978 - 1979, kdy oddíl vyhrál svou skupinu ve IV. třídě a postoupil do III. třídy, kterou rovněž v ročníku 1979 - 1980 vyhrál. Stal se účastníkem 'horské ligy' okresu Vsetín. V roce 1986 slavila halenkovská kopaná první větší úspěch, stala se přeborníkem okresu Vsetín a mužstvo postoupilo do l. B třídy Sm. kraje. V této soutěži hrálo se střídavými úspěchy do sezóny 1992 - 1993, kdy byl oddíl kopané zařazen do nově vzniklé Středomoravské župy, kde hraje dosud v l. A třídě.

Výkonnostní vzestup halenkovské kopané v osmdesátých letech měl velmi příznivý ohlas nejen v široké divácké veřejnosti, ale zejména u vedoucích funkcionářů obce. S nevšedním pochopením byla vzata v úvahu nedobrá situace na starém hřišti, kde hrací plocha a zejména úroveň sociálního zařízení naprosto neodpovídaly současným potřebám. Bylo rozhodnuto zahájit výstavbu nového sportovního areálu v prostoru na Řečiskách. Celá akce byla prováděna formou akce 'Z'. Stovky občanů Z řad sportovců, fanoušků a členů tehdejších společenslqých organizací a stavební skupiny při MNV Halenkov vybudovali dílo, které svou úrovní a vybavením snese srovnání s podobným zařízením vyšších sportovních organizací a je současně ozdobou celé obce. S dobudováním celého sportovního areálu jsou v současné ekonomické situaci určité problémy, lze však doufat, že se časem i tato záležitost vyřeší.

Vedení TJ Tatranu Halenkov vysoce oceňuje obětavou a cílevědomou práci funkcionářů obce i široké občanské veřejnosti při budování tohoto sportovního zařízení a vyslovuje jim srdečně poděkování. Je přesvědčeno, že nyní, kdy jsou pro dobrou činnost oddílu kopané vytvořeny všechny potřebné podmínky, bude i ze strany aktivních hráčů a funkcionářů oddílu kopané vyvinuto maximální úsilí pro další rozvoj halenkovské kopané.

 Vzpomínáme s vděčností a úctou všech hráčů, funkcionářů, členů a přízznivců, kteří se zasloužili o kopanou v Halenkově a kteří již nejsouo mez námi. 

© TATRAN HALENKOV
Design: web[72]design